• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Mange har gennem årene udtrykt ønske om at supplere den lange ekspertuddannelse med en kortere uddannelse på mellemniveau, som retter sig mod afdelinger uden højt specialiseret funktion i det pågældende fagområde. 

Det blev diskuteret på generalforsamlingen og d. 31. august 2018 mødtes ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, formænd for fagudvalgene samt yngre pædiatere for at diskutere muligheder og kriterier for det nye uddannelsesniveau.
Bestyrelsen og fagudvalgene arbejder videre med dette for at finde en holdbar løsning.