• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Mange har gennem årene udtrykt ønske om at supplere den lange ekspertuddannelse med en kortere uddannelse på mellemniveau, som retter sig mod afdelinger uden højt specialiseret funktion i det pågældende fagområde. 

Det blev diskuteret på generalforsamlingen og d. 31. august 2018 mødtes ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, formænd for fagudvalgene samt yngre pædiatere for at diskutere muligheder og kriterier for det nye uddannelsesniveau.
Bestyrelsen og fagudvalgene arbejder videre med dette for at finde en holdbar løsning.