• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge og organisere en sammenhængende og koordineret indsat til børn og unge i målgruppen.

Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese udgør en heterogen målgruppe med meget forskellige fysiske, kognitive og kommunikative funktionsniveauer. Fælles for dem er, at de ofte har behov for indsatser forankret i forskellige lovgivninger, hvilket medfører, at indsatsen til denne målgruppe kan være kompleks. Da målgruppen er relativt lille, møder fagligt personale i kommunerne sjældent disse børn. Det betyder, at der kan være et begrænset grundlag i de enkelte kommuner for at opbygge og vedligeholde viden om de højt specialiserede indsatser til denne målgruppe.

Forløbsbeskrivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside for National Koordination.

Hent forløbsbeskrivelsen her.

HVAD ER EN FORLØBSBESKRIVELSE?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser, når det vurderes, at der er behov for det, og når der er tilstrækkelig sikker viden om den specialiserede indsats på et område.

En forløbsbeskrivelse indeholder faglige anbefalinger til kommunerne og andre samarbejdspartnere. Anbefalingerne omhandler borgerens forløb, herunder hvem der gør hvad og hvornår, samt hvilke kompetencer der kan være relevante at inddrage undervejs. Formålet er blandt andet at gøre borgernes forløb så virkningsfulde som muligt. Socialstyrelsens anbefalinger fremgår forrest i forløbsbeskrivelsen.

Forløbsbeskri­velsen bygger på aktuelt bedste viden og praksiserfaring, og beskriver det gode forløb, som omfatter både sociale, sundhedsmæssige og undervis­ningsmæssige indsatser.

Forløbsbeskrivelsen er vejledende og udgør et fagligt redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de møder børn og unge i målgruppen.

Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne og relevante samarbejdspartnere et styrket vidensgrundlag, hvorudfra der kan tilrettelægges et sammenhængende og virkningsfuldt forløb. En forløbsbeskrivelse revideres ca. 3 år efter udgivelse, hvor formålet er at tilføje ny viden indenfor området.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen, KL, Danske Regioner samt centrale faglige eksperter og interessenter, udvalgte kommuner og leverandører samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

HVEM HENVENDER FORLØBSBESKRIVELSEN SIG TIL?

Forløbsbeskrivelsen henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af indsatser til børn og unge i målgruppen.
Forløbsbeskrivelsen vil også være relevant for fagpersoner, som arbejder med målgruppen, barnet/den unge og/eller deres pårørende og nærmeste netværk.
Har I spørgsmål til forløbsbeskrivelsen, er I velkomne til at kontakte faglig leder Morten Kurth på