VEDTÆGTER
for
Dansk Pædiatrisk Selskab
stiftet d. 13. oktober 1908

(Vedtægtsændringer af 09.03.1960, 12.11.1970, 14.10.1970, 07.09.1984, 06.09.1991, 04.09.1992, 03.09.1993, 02.09.94, 01.09.95 , 05.09.97, 19.03.99, 07.03.01, 06.09.02, 02.09.05, 24.06.06, 29.04.06, 30.11.06, 03.06.07, 21.06.09, 11.05.14, 31.05.15, 29.05.16)

 • §1

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for pædiatrien i Danmark.

Selskabet er tilsluttet Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

 • §2

Som ordinære medlemmer kan optages danske læger. Som ekstraordinære medlemmer kan optages udenlandske læger og andre personer, som har vist pædiatrien i Danmark særlig interesse. Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Nægtelse af optagelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Selskabet kan udnævne æresmedlemmer.

 • §3

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ledsaget af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Stemmeret har kun ordinære medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Afstemning kan på forlangende være skriftlig.

Ordinær generalforsamling finder sted ved første møde i første halvår og har følgende dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent
 2. 2. Formandens beretning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer.
 3. 3. Beretning fra udvalg
 4. 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 5. 5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 6. 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. 7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer.
 8. 8. Valg af 2 revisorer.
 9. 9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for selskabet.
 10. 10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal endvidere afholdes inden for 2 måneder, hvis 25 medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom.

 • §4

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 8 personer, som vælges for 2 år ad gangen ved almindeligt flertal på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. En sammenhængende funktionsperiode må ikke overstige 6 år. Et bestyrelsesmedlem vælges efter indstilling fra Yngre Pædiatere og et bestyrelsesmedlem vælges efter indstilling fra DPS's uddannelsesudvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, som skal være speciallæger i pædiatri, samt en faglig og en videnskabelig sekretær og en kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formandsposten kan kun beklædes af samme person i 3 år i træk. Kassereren tegner selskabet i økonomiske anliggender. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 • §5

Generalforsamlingen vælger:

 1. 1. Repræsentanter til Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab. Repræsentanterne, der skal være læger, har en funktionstid på 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.

2a. En hovedkursusleder, der er medlem af og i samarbejde med uddannelsesudvalget planlægger specialistuddannelsen i pædiatri.

Hovedkursuslederen koordinerer og leder i samarbejde med delkursuslederne de af DPS arrangerede kurser, der indgår i speciallægeuddannelsen i pædiatri. Hovedkursuslederen vælges på generalforsamlingen for tre år med mulighed for forlængelse op til seks år. Ved vakance varetages hovedkursuslederens funktion af et medlem af uddannelsesudvalget indtil førstkommende generalforsamling.

2b. Ud over hovedkursuslederen yderligere otte medlemmer til et uddannelsesudvalg, som leder uddannelsen i pædiatri i henhold til det af  generalforsamlingen vedtagne kommissorium. Mindst 2 og højst 4 medlemmer må ved valget være ansatte i en tidsubegrænset stilling. Det tilstræbes at udvalgets medlemmer repræsenterer faget bredt i overensstemmelse med kommissoriet. En sammenhængende funktionsperiode må ikke overstige seks år. Ved vacance supplerer uddannelsesudvalget sig selv indtil næste generalforsamling.

 1. 3. En person uden for DPS´s bestyrelse til Nordisk Pædiatrisk Forenings styrelse. Styrelsesmedlemmet funktionstid er 3 år og genvalg kan finde sted 2 gange.
 • §6

Medlemsbidraget fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer over 70 år og æresmedlemmer er kontingentfrie. Ekstraordinære medlemmer betaler et kontingent fastsat af bestyrelsen til dækning af udgifterne ved produktion og udsendelse af selskabets meddelelser. Selskabets regnskab føres af kassereren. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen.

 • §7

Ændringer af selskabets vedtægter og bestemmelser om selskabets opløsning skal ske ved en generalforsamling og vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Vedtagelse af forslag om opløsning af selskabet og fusion med andre selskaber, kræver herudover en afstemning blandt medlemmerne, hvor 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • §8

1 Stående udvalg: Generalforsamlingen nedsætter stående udvalg. Udvalgenes medlemmer vælges af generalforsamlingen. Udvalgene består af 5-8 medlemmer. Sammensætningen af udvalgene mhp. endeligt antal, anciennitet og faglige kompetencer samt kommissorium beskrives af de enkelte udvalg og vedtages af bestyrelsen.
Ændringsforslag vedtages af bestyrelsen senest 4 uger før den ordinære generalforsamling. Ved vacance udpeger bestyrelsen en suppleant indtil førstkommende generalforsamling.
Udvalgene konstituerer sig med en formand og aflægger skriftlig beretning over for generalforsamlingen. Associerede medlemmer kan udpeges af udvalget selv, men valget og antallet skal godkendes af bestyrelsen. Associerede medlemmer har ikke stemmeret. Et associeret medlem kan under særlige omstændigheder være formand. Dette skal godkendes af bestyrelsen. Associerede medlemmer får også dækket udgifter til udvalgsmøderejser på lige fod med udvalgsmedlemmer valgt ved generalforsamlingen.

2 Ad hoc udvalg: Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg med begrænset funktionstid.

3 Udvalgene vejleder bestyrelsen ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder. Udtalelser fra udvalgene til offentligheden og offentlige myndigheder skal godkendes af bestyrelsen.

4 I stående udvalg nedsat af DPS, hvor der ikke i vedtægterne er fastsat en begrænset funktionstid, gælder det, at udvalgsmedlemmer vælges for 3 år med mulighed for genvalg én gang. Mindst ét af udvalgsmedlemmerne skal tilhøre YL, og mindst to af udvalgsmedlemmerne skal være speciallæger. Udvalgene skal sikre, at der opstilles nye kandidater og kun hvor dette ikke kan lade sig gøre fagligt eller administrativt forsvarligt, kan et udvalgsmedlems funktionstid forlænges med yderligere perioder af 3 år.

5 Alle bestyrelsesmedlemmer i DPS og fagudvalgsformænd skal deklarere evt. samarbejde med lægemiddelindustrien. Dette gøres til Sundhedsstyrelsen.
Såfremt der er betydelige interessekonflikter, er det bestyrelsen tilladt at afvise en person som fagudvalgsformand samt at ændre i bestyrelsens sammensætning.

 • §9

Videnskabelige selskaber og sammenslutninger med særlig relation til pædiatri kan associeres DPS.

Bestyrelsens kommentar til paragraf 9.

Videnskabelige selskaber og pædiatrisk orienteret interessegrupper kan sammen med DPS have en interesse i, at svar til Sundhedsstyrelsen og offentlige tilkendegivelser, for at have tilstrækkelig gennemslagskraft, er så klare som muligt og eventuelle forskelle i synspunkter derfor er afklaret i forvejen. Mellem sådanne grupper kan der da knyttes en kontakt dels formelt gennem aftale dels personmæssigt gennem personsammenfald i gruppen og det pågældende fagudvalg i DPS. Kontaktens karakter (association) må aftales mellem den enkelte interessegruppe eller videnskabelige selskab og bestyrelsen.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på formand@paediatri.dk 

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på webredaktoer@paediatri.dk 

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på webredaktoer@paediatri.dk 

Henvendelser vedr. fagområdeuddannelse og ekspertuddannelse sendes til fou@paediatri.dk